System do elektromiografii i badań potencjałów wywołanych MEB-2300                         (Neuropack X1)

Informacje ogólne

 

System pomiarowy Neuropack MEB-2300 służy do prowadzenia badań elektromiograficznych (EMG), rejestracji potencjałów wywołanych (EP) somatosensorycznych, słuchowych i wzrokowych oraz do badań przewodnictwa nerwowego w warunkach klinicznych. Sześcio- lub dwunastokanałowy wzmacniacz spełnia wymagania nawet najtrudniejszych zastosowań.

Zastosowania:

 • Neurofizjologia kliniczna
 • Monitorowanie pacjentów na oddziałach intensywnej opieki (w tym diagnostyka śmierci mózgowej)
 • Badania naukowe

 

Typowa konfiguracja systemu MEB-2300 do zastosowań klinicznych 

 • Komputer PC
 • Moduł główny
 • Pulpit operatora
 • 6-kanałowy albo 12-kanałowy wzmacniacz
 • Stymulator elektryczny
 • Wyświetlacz LCD TFT
 • Akcesoria do elektromiografii (EMG), badań przewodnictwa nerwowego oraz rejestracji potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR) i potencjałów wzrokowych wywołanych (VEP)
 • Pakiet oprogramowania do elektromiografii (EMG), elektromiografii ilościowej (QEMG), badań przewodnictwa nerwowego (NCS) oraz rejestracji potencjałów wywołanych somatosensorycznych (SEP), słuchowych (AEP) i wzrokowych (VEP)
 • Baza danych Polaris.one
 • Wózek z wbudowanym transformatorem separacyjnym
 • Drukarka

Łatwy w obsłudze panel sterowania

Prosty i łatwy w obsłudze panel sterowania umożliwia płynne prowadzenie badań. Duże przyciski obsługowe (Monitorowanie, Stymulacja, Analiza i Stop) sprawdziły się w wielu poprzednich generacjach aparatów z serii Neuropack.

Koncepcja ta została dodatkowo ulepszona poprzez wprowadzenie wielu przycisków specjalnych, dzięki czemu operator nie musi korzystać podczas badania z klawiatury lub myszy komputera.

Wzmacniacz niskoszumowy i elektrody aktywne

Wzmacniacze niskoszumowe i elektrody aktywne obniżające występowanie artefaktów przyspieszają i ułatwiają prowadzenie badań.

Wbudowana funkcja kontroli impedancji, którą można włączyć bezpośrednio ze skrzynki przyłączowej pozwala na prawidłowe założenie elektrod.

Anatomicznie zorientowane gniazda elektrod umożliwiają szybkie i wygodne przyłączenie przewodów.

Wielozadaniowe okno

Możliwość jednoczesnego wyświetlenia do 12 okien protokołów badań, ułatwia powrót do wcześniej wykonywanych serii badań. Lista badań pełni rolę centrum nawigacyjnego, umożliwiając po zakończeniu każdego z badań sprawdzenie, które z badań zostały już ukończone.

Raporty

Funkcja NeuroReport jest nowym narzędziem sprawozdawczym wspólnym dla wszystkich systemów do badań elektroencefalograficznych, elektromiograficznych i do monitorowania śródoperacyjnego firmy Nihon Kohden. Zdefiniowane szablony umożliwiają tworzenie zaadaptowanych raportów dla poszczególnych badań, lekarzy, czy innych kombinacji uwarunkowań. Wydajna funkcja automatycznego wprowadzania tekstu ułatwia tworzenie indywidualnych raportów. Raporty zapisywane w bazie danych w formacie otwartym (nielicencjonowanym) są po ukończeniu automatycznie konwertowane do formatu PDF. Zapobiega to nieupoważnionej modyfikacji tych ważnych dokumentów medycznych i udostępnia je w postaci czytelnej na wszystkich platformach komputerowych.

NeuroNavi

Nawigator ekranowy (Neuropack Navigator) prezentuje informacje o badaniu oraz miejsca stymulacji w badaniach przewodnictwa nerwowego i pozostałych. Udostępniając informacje techniczne i fizjologiczne, wykracza on dalece poza funkcjonalność typowej instrukcji obsługi.

Dostępne są również ekranowe podręczniki postępowania. Okno Nawigatora i podręczniki można wyświetlić w dowolnym momencie.

Programy standardowych badań

 

Program do elektromiografii (EMG)

Standardowy program EMG wykorzystuje również funkcje automatycznej detekcji i klasyfikacji potencjałów jednostki ruchowej (MUP) oraz analizy zwrotów/amplitudy w czasie rzeczywistym.

Funkcjonalny i złożony ekran wyników spełnia różne potrzeby kliniczne, zapewniając jednocześnie łatwość i płynność obsługi.

Cechy:

 • Szybkie przeglądanie
 • Potencjały jednostki ruchowej (MUP)
 • Trigger |EMG
 • Interference
 • Muscle summary
 • Oprogramowanie do odtwarzania zapisu EMG

Elektromiografia ilościowa (QEMG)

 • Analiza potencjałów czynnościowych jednostki ruchowej (MUAP) w czasie rzeczywistym
 • Analiza interference pattern w czasie rzeczywistym

Badania przewodnictwa nerwowego (NCS)

Program badania przewodnictwa nerwowego umożliwia przeprowadzenie badań przewodnictwa nerwów ruchowych (MNCS), nerwów czuciowych (SNCS) i fali F korzystając z jednego ekranu. Operator może utworzyć w swym niestandardowym protokole dowolną liczbę badań i dowolne ich połączenia, wybierając nerw, stronę ciała i rodzaj badania. Badanie można zmodyfikować, klikając pozycje pola listy lub naciskając przycisk na pulpicie operatora.

Cechy:

 • Badanie przewodnictwa nerwów ruchowych (MNCS) i czuciowych (SNCS)
 • Stymulacja powtarzana (próba miasteniczna)
 • Fala F / odruch Hoffmana / odruch mrugania

Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)

Dostępne są następujące protokoły badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych:

 • somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
 • somatosensoryczne potencjały wywołane o krótkiej latencji (SSEP)
 • somatosensoryczne potencjały wywołane o krótkiej latencji (SSEP) bez artefaktów  EKG
 • potencjały odbierane z rdzenia kręgowego (ESCP)

Zalety:

 • Somatosensoryczne potencjały wywołane o krótkiej latencji (SSEP) bez artefaktów  EKG
 • Wyzwalanie sygnałów i wsteczne uśrednianie
 • Jednoczesny pomiar somatosensorycznych potencjałów wywołanych o krótkiej latencji (SSEP) i somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP)
 • Porównywanie stron ciała

Opcjonalne programy badawcze

 

Wzrokowe potencjały wywołane  (VEP)

 

Dostępne są następujące standardowe protokoły badania wywołanych potencjałów wzrokowych:

 • wywołane potencjały wzrokowe typu pattern
 • wywołane potencjały wzrokowe przez gogle
 • wywołane potencjały wzrokowe błyskiem,
 • elektroretinogram (ERG)
 • elektrookulogram (EOG)

Słuchowe potencjały wywołane (AEP)

 

Dostępne są następujące standardowe protokoły badania słuchowych potencjałów wywołanych:

 • słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR)
 • potencjały średniolatencyjne (MLR)
 • słuchowe potencjały wywołane powolnym narastaniem szczytu (SVR)
 • elektrokochleogram (EcochG)

Badania autonomicznego układu nerwowego

 

Dostępne są następujące protokoły badań:

 • mikroneurografia
 • interwał R-R
 • współczulna odpowiedź skórna (SSR)

Elektromiografia pojedynczego włókna i Makro EMG

 • Analiza wahań pojedynczego włókna 
 • 8 kanałów Makro EMG

Integracja danych i zarządzanie danymi

 

Baza danych Polaris.one

 

Baza Polaris.one ułatwia zarządzanie danymi i planowaniem badań.

 • Baza danych EEG, EMG/EP i EKG wykorzystująca język SQL
 • Interfejs użytkownika skalowalny odpowiednio do potrzeb (np. usuwając niepotrzebne przyciski lub wybierając dane przeznaczone do wyświetlania)
 • Kalendarz i listy zadań
 • Możliwość przechowywania danych na użytek własny lub ogólny z zarządzaniem danymi z poziomu bazy
 • Automatyczne propozycje wstawienia tekstu do pól
 • Ręczne, półautomatyczne i automatyczne przenoszenie i archiwizowanie danych (usługa pracująca w tle)
 • Zintegrowany raport NeuroReport z wieloma szablonami dla wszystkich badań
 • Możliwość pracy w odłączeniu od sieci w charakterze stacji rejestrującej i przeglądowej – brak utraty danych w przypadku problemów z siecią
 • Obsługa przez wielu operatorów z funkcją filtrowania pacjentów w zależności od operatora
 • Rozbudowane zarządzanie prawami użytkowników (grupy)
 • Rejestracja aktywności i wszystkich zmian w danych medycznych
 • Wbudowana nagrywarka dysków CD/DVD

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.